Regulamin

 

Postanowienia ogólne

 

Kupujący (klient) poprzez potwierdzenie zamówienia akceptuje warunki wysłania towaru ustanowione przez sprzedającego. Stosunek między kupującym a sprzedającym jest uregulowany poniższymi warunkami, które obowiązują obie strony. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany tychże warunków.

Warunki dostawy - są częścią warunków handlowych i znajdziesz je w załączonym linku https://abc-zoosklep.pl/zawartosc/3-warunki-dostawy

Program lojalnościowy - Punkty lojalnościowe zostaną naliczone 15 dnia po wysłaniu przesyłki (ze względu na możliwość zwrotu towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni). Punkty są ważne przez 365 dni na koncie klienta od daty ich naliczenia.Faktura

Państwa dokumenty zakupu są zawsze dostępne w formie elektronicznej. Kupujący ma dostęp do faktury na swoim zarejestrowanym koncie w naszym sklepie internetowym. Podobnie po każdym zakupie przesyłamy niezbędne dokumenty na adres e-mail Klienta, który został podany podczas składania zamówienia.


Składanie zamówienia

 

Sklep oferuje możliwość wygodnych zakupów on-line bezpośrednio z domu. Nasz e-shop funkcjonuje 24 godziny na dobę, obsługa sklepu dostępna jest telefonicznie, mailowo oraz na livechacie w godzinach 8:00-16:00 (z wyłączeniem 12-12:30). Zamawiać można w prosty i wygodny sposób za pomocą koszyka bezpośrednio w naszym e-sklepie, e-mailowo bądź pisemnie naszej stronie, ewentualnie telefonicznie. Przedmiotem umowy jest towar zawarty w zamówieniu. Rozmiar, kolor i pozostałe informacje zawarte na stronie, w katalogach, prospektach i innych źródłach informacyjnych są informacjami pochodzącymi od producentów i dostawców. Sklep zobowiązuje się wysyłać towar w stanie idealnym, zgodnym z cechami charakterystycznymi dla danego towaru. Warunkiem realizacji zamówienia elektronicznego jest zawarcie wszystkich wymaganych informacji w formularzu zamówienia.

Na Kliencie ciąży odpowiedzialność dokładnego wypełnienia danych! Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za problemy spowodowane błędnym wypełnieniem danych. Zamówienie jest równocześnie szkicem umowy kupnej, podczas gdy sama umowa kupna zawarta jest w momencie dostarczenia towaru. W poszczególnych przypadkach, głównie związanych z wysoką ceną zamówienia, do zawarcia umowy oprócz automatycznego potwierdzenia zamówienia e-mailem, sprzedający zastrzega sobie prawo do potwierdzenia zamówienia telefonicznie i opłacenia (częściowego bądź w całości) zamówienia. W sytuacji, gdy w przeciągu doby od zamówienia towaru doszło do znaczącej zmiany kursów waluty zagranicznej bądź do zmiany ceny czy też dostarczanego asortymentu przez dostawcę – firma ma prawo zmodyfikować zamówienie po konsultacji z kupującym, bądź jednostronnie odstąpić od zamówienia w trybie natychmiastowym. Firma zastrzega sobie identyczne procedury również w sytuacji, gdy producent zaprzestanie dostarczania zamówionego produktu bądź wprowadzi na rynek nową wersję produktu przez co w znacząco zmieni cenę produktu.

 

Odstąpienie od umowy

 

 1. Klient ma prawo bez podania przyczyny odstąpić od umowy w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia przyjęcia towaru bądź od momentu zawarcia umowy o świadczonych usługach, jeśli sprzedający na czas spełnił obowiązki informacyjne według ustawy nr 102/2014.
 2. Gdy sprzedający spełnił obowiązki informacyjne według ustawy nr 102/2014 dodatkowo, klient ma prawo odstąpić od umowy do 14 dni roboczych od dnia, gdy sprzedający dodatkowo spełnił obowiązki informacyjne, najpóźniej jednak do trzech miesięcy od przyjęcia towaru lub od zawarcia umowy o świadczonych usługach.
 3. Gdy sprzedający nie spełni obowiązków informacyjnych wg. ustawy nr 102/2014 klient ma prawo odstąpić od umowy w ciągu trzech miesięcy od przyjęcia towaru lub od zawarcia umowy o świadczonych usługach.
 4. Poprzez odstąpienie klienta od umowy – umowa jest zerwana. Sprzedający jest zobowiązany a) przejąć towar bądź zaprzestać świadczenia usług b) zwrócić klientowi najpóźniej w okresie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy cenę zapłaconą za towar/usługę/zaliczkę, którą klient wpłacił za towar/usługę włącznie z kosztami finansowymi związanymi z zamówieniem towaru/usługi., Gdy towar w pełni odpowiadał wymaganiom jakościowym i nie był uszkodzony, koszt zwrotu towaru pokrywa klient.
 5. Gdy sprzedający i klient nie porozumieją się inaczej, klient nie może odstąpić od umowy, której przedmiotem są:

a) oferowane usługi, gdy usługa rozpoczęła się wraz ze zgodą klienta przed upływem czasu na odstąpienie od umowy według fragmentów od 1 do 3

b) sprzedaż towaru bądź oferowane usługi, których cena zależna jest od zmian cen na rynku finansowym, na które sprzedający nie ma wpływu

c) sprzedaż towaru wyprodukowanego na zamówienie klienta/towaru przeznaczonego konkretnie dla jednego klienta/towaru, który ze względu na swoje cechy nie da się zwrócić/towaru, który szybko ulega zniszczeniu

d) sprzedaż dzieła audiowizualnego, zapisu dźwiękowego bądź obrazowo-dźwiękowego, dzieła artystycznego bądź multimedialnego, które zostało rozpakowane przez klienta

e) sprzedaż gazet, czasopism i periodyków

f) loterie i inne podobne gry.

6. Gdy sprzedający zaoferował klientowi pożyczkę na zakup towaru/na oferowane usługi bądź gdy pożyczkę zaproponowała klientowi osoba trzecie na podstawie umowy ze sprzedającym, poprzez odstąpienie od umowy kupna – również umowa o oferowanej pożyczce jest rozwiązana.

 

W przypadku odstąpienia od umowy należy wysłać towar na adres:

 

abc-zoo s.r.o.

Nižné Kapustníky 2

04012 KOŠICE

Republika Słowacka

 

Towar należy odesłać: 

 • Dokładnie spakowany, nie za pobraniem. W przypadku wysłania towaru za pobraniem nie zostanie on przyjęty.
 • Do towaru dołączyć kopię faktury z nr rachunku bankowego oraz powodem zwrotu

Kupujący zobowiązany jest zwrócić towar w nienaruszonym stanie i o wartości w jakiej został przez niego przyjęty, włącznie ze wszystkimi akcesoriami i jeśli jest to możliwe – w oryginalnym opakowaniu.

Kupujący zobowiązany jest uiścić konieczne koszty związane ze zwrotem towaru w sytuacji, gdy zwraca towar bez wad.

Podczas wysyłki towaru firma nie odpowiada za ewentualną stratę towaru w czasie transportu. Obowiązkiem klienta jest zapakować towar tak, aby nie doszło do jego uszkodzenia/straty w czasie transportu.

W sytuacji, gdy klient otrzymał uszkodzony towar/towar, którego nie zamawiał/towar w innym rozmiarze niż zamawiał (czyli doszło do niedopatrzenia ze strony firmy) klient otrzyma zwrot kosztów wysyłki.

W sytuacji, gdy spełnione są wszystkie wyżej wymienione warunki zwrotu towaru pieniądze za towar zostaną zwrócone najpóźniej do 14 dni od momentu dostarczeniu informacji o wysłaniu towaru bądź po otrzymaniu towaru.

Przy zwrocie kompletnego towaru sprzedający zobowiązany jest zwrócić klientowi wszystkie koszty, włącznie z kosztami transportu.

Sprzedający nie jest jednak zobowiązany zwrócić klientowi za dodatkowe koszty transportu, jeśli kupujący wybrał inny sposób dostawy aniżeli najtańszy sposób dostawy zalecany przez sprzedającego.

Najtańszy sposób wysyłki rekomendowany przez naszą firmę to wysyłka Pocztą Polską.

W przypadku odstąpienia od umowy koszty transportu zwrotu towaru ponosi konsument.

 

Wymiana towaru

 

W przypadku wymiany należy wysłać towar wraz z dowodem zakupu (kopią faktury) na adres: abc-zoo s.r.o., Nižné Kapustníky 2, Košice, 04012, Republika Słowacka. Towaru nie należy wysyłać za pobraniem. W przypadku gdy towar zostanie wysłany za pobraniem – nie zostanie przyjęty. Aby proces wymiany doszedł do skutku należy zaznaczyć na fakturze zwracany towar oraz napisać kod oraz nazwę produktu, który jest odsyłany. Nowy towar należy zarezerwować poprzez stworzenie nowego zamówienia (do rubryki „uwagi” wpisać „wymiana”). Gdy tylko towar dostarczony jest do firmy, cena zwracanego towaru zostaje odliczona i wysyłany zostaje nowy towar.

 

Kupujący jest zobowiązany zwrócić towar w nienaruszonym stanie, włącznie z akcesoriami i jeśli jest to możliwe – w oryginalnym opakowaniu.

 

 • Towar należy wysłać razem z dowodem o zakupie
 • NIE WYSYŁAĆ ZA POBRANIEM. Towar wysłany za pobraniem nie zostaje przyjęty.
 • Sklep nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną stratę/ uszkodzenia towaru w czasie transportu. Klient ma obowiązek zapakować towar tak, aby nie doszło do jego uszkodzenia w czasie transportu.

 

Reklamacje

 

 • Sprzedający zobowiązany jest informować klienta o warunkach i sposobie reklamacji włącznie z informacjami na temat gdzie można zrealizować reklamację i o wykonywaniu napraw gwarancyjnych. Zasady reklamacji muszą znajdować się w miejscu widocznym dla klienta.
 • Sprzedający zobowiązany jest przyjąć reklamację tam, gdzie możliwe jest złożenie reklamacji ze względu na sprzedawane towary/oferowane usługi bądź w określonym miejscu. Zasada ta traci ważność gdy naprawy dokonuje osoba trzecia.
 • W czasie godzin pracy musi być obecny pracownik zajmujący się przyjmowaniem reklamacji
 • Sprzedający bądź pracownik czy inna osoba do tego przeznaczona, zobowiązana jest odnotować reklamację natychmiast, w skomplikowanych przypadkach do 3 dni roboczych. Do tego czasu nie wlicza się czasu niezbędnego do specjalistycznej oceny wady. Realizacja reklamacji nie może trwać dłużej niż 30 dni. Po upłynięciu tego czasu klient ma takie same prawa, jak w przypadku wady, której nie da się usunąć. Sprzedający jest zobowiązany, gdy nie uzna reklamacji do 3 dni roboczych, produkt odesłać do ekspertyzy na własny koszt. Sprzedający jest zobowiązany na żądanie organu kontroli pokazać dowód wysyłki bądź wyniki oceny specjalistycznej.
 • Sprzedający jest zobowiązany przy składaniu reklamacji wydać klientowi potwierdzenie.
 • Sprzedający jest zobowiązany wydać pisemne potwierdzenie o rozpatrzeniu reklamacji najpóźniej w ciągu 30 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 • Sprzedający jest zobowiązany prowadzić ewidencję o reklamacjach i udostępnić do wglądu na żądanie organu kontroli. Ewidencja o reklamacji musi zawierać informacje o dacie zgłoszenia reklamacji i sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 • Zobowiązania zawarte we fr. 4 odnoszą się również do osoby, która jest wyznaczona do wykonania naprawy.

 

Reklamacje klient wnosi poprzez dostarczenie towaru do firmy sprzedającego. Koszty przesyłki towaru reklamowanego do firmy pokrywa klient.

Koszty odesłania towaru reklamowanego pokrywa sprzedający.

 

CZAS TRWANIA GWARANCJI

Towar ma 24 miesięczną gwarancję. W przypadku, gdy gwarancja gwarantowana przez producenta jest dłuższa niż gwarancja wynikająca z prawa, wówczas towarowi przysługuje dłuższy czas trwania gwarancji. Stwierdzanie wad towaru przebiega według obowiązujących przepisów prawnych, norm i postanowień, które nie są w sprzeczności z obowiązującymi prawami Rzeczpospolitej Polskiej. Okres gwarancyjny zaczyna się od momentu przyjęcia przez kupującego doręczonego towaru. Dowód zakupu służy równocześnie jako dowód gwarancyjny do późniejszej ewentualnej reklamacji.

Gwarancja obowiązuje tylko na wady produkcyjne, nie obowiązuje na wady spowodowane nieprawidłowym i bezmyślnym stosowaniem produktu. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady, do których doszło w wyniku transportu towaru.

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU WYSYŁKI REKLAMACJI

 

Kupujący składa reklamacje poprzez wysłanie towaru na adres:

 

abc-zoo s.r.o., Nižné Kapustníky 2, 040 12 Košice.

 

 

Gdy kupujący wysyła towar do reklamacji na adres: abc-zoo s.r.o., Nižné Kapustníky 2, 04012 Košice, Słowacja, czas reklamacji może wydłużyć się o czas wysyłki towar z Rzeczpospolitej Polskiej na Słowację. Towar należy wysłać na adres z informacją o reklamacji, która musi zawierać: powód reklamacji, imię i nazwisko osoby reklamującej, adres, e-mail, nr telefonu oraz dowód zakupu (fakturę bądź jej kopię).

 

Towar musi odpowiadać następującym wymaganiom:

 

 • Towar musi być kompletny
 • Towar należy wysłać razem z dowodem zakupu
 • NIE WYSYŁAĆ ZA POBRANIEM. W przypadku wysłania towaru za pobraniem towar nie zostaje przyjęty.
 • Sklep nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną stratę/uszkodzenia towaru w czasie transportu. Klient ma obowiązek zapakować towar tak, aby nie doszło do jego uszkodzenia w czasie transportu.

Pozasądowe metody rozwiązywania konfliktów konsumenckich

W związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowych metodach rozwiązywania konfliktów konsumenckich  konsument może skorzystać z polubownych sposobów rozwiązywania sporów, więcej informacji na: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Wysyłając formularz rejestracyjny Klient jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w nim zawartych, do wykonywania czynności związanych z obsługą zamówień, których stroną jest Klient, zgodnie z "Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych", Dz.U. Nr 133, poz. 883.

 

Szanujemy Państwa prywatność. Jednak abyśmy byli w stanie oferować Państwu wartościowe usługi musimy poznać niektóre dane osobowe. Dane te chronione są przez nadużyciami i zapewniamy, że Państwa dane osobowe i dane na temat zakupów nigdy nie będą udostępniane osobom trzecim. Korzystając z owego sklepu internetowego wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie i przetwarzanie informacji o Państwu i Państwa zakupach. Kupujący poprzez wysłanie zamówienia i potwierdzenie opcji wysyłania e-maili reklamowych w procesie rejestracji wyraża zgodę na otrzymywani informacji o ofertach i promocjach sprzedającego bez wcześniejszej prośby kupującego o wysyłanie tego rodzaju informacji. W przypadku, gdy klient nie chce otrzymywać informacji reklamowych, można w każdej chwili zatrzymać ich otrzymywanie. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zapewnienia bezpieczeństwa w przypadku ataku na serwer (przez hackera). Tylko w takim przypadku powyższe zasady o danych osobowych tracą ważność. Używanie danych osobowych jest w zgodzie z prawem. Kupujący deklaruje się, że zgadza się na ochronę danych osobowych zgodnie z brzmiącymi wyżej przepisami oraz że sprzedający przetwarza i przechowuje dane osobowe, w szczególności wymienione wyżej oraz/lub te, które są niezbędne do pracy sprzedającego oraz że sprzedający przechowuje dane we swoich wszystkich systemat informacyjnych. Sprzedający zobowiązuje się, że danych osobowych będzie używał zgodnie z obowiązującym prawem. Kupujący, poprzez rejestrację w e-sklepie, udziela sprzedającemu zgody na czas nieokreślony. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać odwołana przez kupującego w każdym momencie, na piśmie. Zgoda wejdzie w życie w czasie 1 miesiąca od doręczenia sprzedającemu odwołania zgody.

 

Sposób płatności

Sklep internetowy abc-zoo zapewnia następujące sposoby płatności dla swoich Klientów:

- Przelew bankowy: płatność z góry za zamówione pozycje lub przesłanie zaliczki na konto bankowe Sklepu internetowego. Transakcja może dojść do skutku tylko wtedy, kiedy Sklep internetowy przesłał imienny e-mail z informacją o płatności (dokładna kwota, nr konta bankowego, dane, jakie należy wpisać, inne informacje)
-Za pobraniem: za towar należy zapłacić gotówką przy odbiorze
-Paypal 3%: z konta paypal (adres e-mail) na konto paypal Sklepu internetowego (adres e-mail). Transakcja może być dokonana tylko wtedy, kiedy Sklep internetowy przesłał imienny e-mail z informacją o płatności (dokładna kwota, nr konta bankowego, dane, jakie należy wpisać, inne informacje)

-Kartą – wówczas następuje automatyczna zmiana waluty na euro, nie ma możliwości płatności kartą w złotówkach.

 

Odbiór towaru

Odbiór osobisty: Nie ma możliwości odbioru osobistego.

Firma kurierska DPD: Wszystkie przesyłki dostarczane są firmą kurierską DPD. Informacje dotyczące paczki znaleźć można na: https://tracktrace.dpd.com.pl/findParcel

 

Koszty przesyłek

Koszt przesyłki firmą kurierską DPD uzależniony jest od ciężaru zamówionych towarów:

 • Do 3 kg 25 zł
 • Do 5 kg 30 zł
 • Do 10 kg 35 zł
 • Do 15 kg 40 zł
 • Do 20 kg 55 zł
 • Do 25 kg 60 zł
 • Do 30 kg 70 zł
 • Do 40 kg 90 zł
 • Od 220 zł - BEZPŁATNIE

CENA DOSTAWY POJAWIA SIĘ PO DODANIU PRODUKTU DO KOSZYKA.

Przy dostarczeniu towaru należy skontrolować paczkę bardzo dokładnie (również od spodu). W sytuacji, gdy paczka będzie nieznacznie uszkodzona, należy przyjąć przesyłkę, ale równocześnie spisać protokół szkody. W przypadku gdy przesyłka jest poważnie uszkodzona nie należy przyjmować przesyłki i poinformować nas o zaistniałej sytuacji e-mailem bądź telefonicznie.

Jeśli dodatkowo okaże się, że towar jest uszkodzony/niekompletny należy kontaktować się ze sklepem e-mailem bądź telefonicznie. Reklamacje tego typu przyjmowane są MAKSYMALNIE DO 24 godzin od momentu doręczenia towaru.

 

Postanowienia końcowe

Sprzedający i kupujący porozumieli się w kwestii uznania za wiążącą obie strony elektroniczną formę komunikacji, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej i strony internetowej.

Poprzez rejestrację w naszym e-sklepie klient zgadza się z wyżej wymienionymi warunkami zakupów. Wraz z rejestracją i potwierdzeniem zgody na proces rejestracyjny w naszym e-sklepie klient wyraża zgodę na otrzymywanie e-mailów reklamowych. W kwestii stosunków nieopisanych w powyższych warunkach handlowych zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

 

Administrator Sklepu internetowego

Nazwa firmy: abc-zoo s.r.o.

Ul. Starozagorská 6

04023 Koszyce

Słowacja

 

VAT UE: SK2023929908

Dział Obsługi Klienta: +48 221 530 835

E-mail: sklep@abc-zoosklep.pl

 


Strona głównaStrona główna